Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 07. lipnja 2023.

DOPUNA DNEVNOG REDA

ZA

IZVJEŠĆE MIP-a o prestanku zastupničkog mandata zamjenice zastupnika Nadice Dreven Budinski i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Zorana Gregurovića

ZA

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

ZA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

SUZDRŽANI

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU

ZA

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2022.

ZA

IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

ZA

IZVJEŠĆE MIP-a o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv MIRE BULJA, zastupnika u Hrvatskome saboru

ZA

Komentiraj